სტარ კონსალტინგი

  შპს „სტარ კონსალტინგი“ დაფუძნდა 2012 წლის ივლისში. მისი დაარსების მიზანი იყო საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესში, პერსონალის კვალიფიკაციისა და ცნობიერების ამაღლების ტრენინგების ჩატარება აღნიშნულ სფეროებში.
 
    დაფუძნებისათანავე კომპანია შეირჩა და გააფორმა ხელშეკრულება საერთაშორისო არასამათავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორპსთან“. პროექტის ფარგლებში, შპს „სტარ კონსალტინგის“ კონსულტანტების მიერ ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით მცირე და საშუალო საწარმოები შეფასებები, სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის დანერგვა, პერსონალის ტრენინგი, მომწოდებლების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები.